Beleid bescherming kinderen

  • Post category:News

Eind 2019 is er nieuw beleid van de IND van kracht geworden met betrekking tot kwetsbare minderjarige vreemdelingen. Wanneer een rechtbank op hen een kinderbeschermingsmaatregel van toepassing verklaart met een geldigheidsduur van ten minste 1 jaar, kunnen de betreffende minderjarige en zijn of haar ouders in aanmerking komen voor een tijdelijke verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Voorwaarde is wel dat de betreffende kinderbeschermingsmaatregel niet in het land van herkomst ten uitvoer gelegd zou kunnen worden.